17 November 2013
Nobeyama, Nagano Prefecture, Japan
 
13-14
CU
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
1
Flag Japan
SAWADA Toki
2
Flag Japan
MAEDA Kohei
3
Flag Japan
NAKAI Michimasa
4
Flag Japan
KOBASHI Yuri
5
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
6
Flag Japan
NAKAHARA Yoshitaka
7
Flag Japan
KIMURA Yoshihide
8
Flag Japan
SHIGETA Kengo
9
Flag Japan
MURAYAMA Yuya
10
Flag Japan
KANEKO Fu
11
Flag Japan
AMAGOI Tatsuki
12
Flag Japan
NISHIDA Shohei
13
Flag Japan
OKURA Isamu
14