23 November 2019
Nobeyama, Nagano Prefecture, Japan
 
19-20
CJ
12-13
CJ
Flag Japan
MURAKAMI Yujiro
1-
Flag Japan
MATSUMOTO Issei
2-
Flag Japan
NAKAJIMA Ayumi
3-
Flag Japan
OTANI Gemma
4-
Flag Japan
KOMOTO Ryota
5-
Flag Japan
TSUJIMOTO Seiya
6-
Flag Japan
KIKUCHI Sotaro
7-
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
-1
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
-2