23 November 2014
Takashima City, Shiga Prefecture, Japan
 
14-15
CU
Flag Japan
NAKAHARA Yoshitaka
1
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
2
Flag Japan
KOBASHI Yuri
3
Flag Japan
MAEDA Kohei
4
Flag Japan
SAWADA Toki
5
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
6
Flag Japan
NAKAI Michimasa
7
Flag Japan
NAKAI Tadaaki
8
Flag Japan
KANEKO Fu
9
Flag Japan
KIMURA Yoshihide
10
Flag Japan
HIGO Ataru
11