22 November 2020
Takashima City, Shiga Prefecture, Japan
 
20-21
CJ
19-20
CJ
18-19
CJ
Flag Japan
MURAKAMI Yujiro
1--
Flag Japan
SOEJIMA Tatsuumi
2--
Flag Japan
NAGANO Shomi
3--
Flag Japan
KIKUCHI Sotaro
4--
Flag Japan
NISHIKAWA So
5--
Flag Japan
OKADA Takara
64-
Flag Japan
SUZUKI Raito
-1-
Flag Japan
NAKAJIMA Ayumi
-22
Flag Japan
OTANI Gemma
-34
Flag Japan
ITSUZAKI Mizuki
-5-
Flag Japan
OIHARA Daichi
-6-
Flag Japan
KOJIMA Daiki
--1
Flag Japan
KURODA Takuto
--3